22:9 Oliso linobubele nguye osikelelekayo; Kuba kwisonka sakhe upha isisweli. 18:18 Liphelisa ingxabano iqashiso, Libahlule abanamandla. 23:12 Yinikele intliziyo yakho eluqeqeshweni, Neendlebe zakho entethweni yokwazi. 25:13 Sinjengokuphozisa kwekhephu ngemini yokuvuna Isigidimi esinyanisileyo kwabasithumileyo: Siyawubuyisa umphefumlo wenkosi yaso. 18:17 Unga ulilungisa oqalelayo etyaleni lakhe: Uza ummelwane wakhe, amgocagoce. 10:28 Ukulinda kwamalungisa luvuyo; Ithemba labangendawo liyadaka. Read ImiZekeliso 5 in the 'Xhosa' translation. 11:12 Odela ummelwane wakhe uswele intliziyo: Ke indoda enengqondo ihlala ithi tu. Kunini na, ziyathandini, nithanda ubuyatha, Abagxeki befuna ukugxeka, Izinyabi zithiya ukwazi? 25:26 Liqula eligxojiweyo, ngumthombo owonakeleyo, Ilungisa elikhwelelayo phambi kongendawo. Xhosa is a Bantu language spoken in South Africa. 24:26 Wanga imilebe yomlomo Ophendula ngamazwi athe gca. 31:19 Uzibeka izandla zakhe entongeni yokuluka, Neminwe yakhe ibamba isikhanda sento yokuluka. 6:14 Yimpenduka entliziyweni yakhe, uyila ububi ixesha lonke, Ungenisa ingxabano. 3:14 Kuba lulungile urhwebo lwabo ngaphezu korhwebo lwesilivere, Nongeniselo lwabo ngaphezu kwegolide embiweyo. 10:26 Njengeviniga emazinyweni, njengomsi emehlweni, Linjalo ivila kwabalithumayo. 24:9 Iyelenqe lesimathane sisono; Ulisikizi ebantwini umgxeki. 31:20 Isandla sakhe usitwabululela olusizana, Azolulele izandla zakhe kumahlwempu. Proverbs 1:1 “The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;” We see that these wise sayings are of Solomon, who is the second son of David and Bath-sheba. 10:30 Ilungisa alishukunyiswa naphakade; Ke bona abangendawo abalihlali ilizwe. 18:4 Ngamanzi anzulu amazwi omlomo wendoda, Ngumlanjana obalekayo, lithende lobulumko. 3:20 Agqobhoka amanzi anzongonzongo ngokwazi kwakhe, Savuza umbethe isibhakabhaka. 10:16 Umvuzo welungisa usingisa ebomini; Ungeniselo longendawo lusingisa esonweni. 20:29 Isihombo samadodana ngamandla awo; Ubuhle bamadoda amakhulu zizimvi. 5:7 Ke ngoku, bonyana, ndiveni, Ningemki entethweni yomlomo wam. 19:12 Kukugquma kwengonyama entsha ukujala kokumkani; Sinjengombethe emfunweni isisa sakhe. Baya kudla ke isiqhamo sendlela yabo, Bahluthe ngamacebo abo. 12:17 Ophefumla inyaniso uxela ubulungisa; Ingqina elixokayo lixela inkohliso. 1 Incwadi yomlibo wokuzalwa kukaYesu Kristu, unyana kaDavide, unyana ka-Abraham.. 2 UAbraham wazala uIsake; uIsake ke wazala uYakobi; uYakobi wazala uYuda nabazalwana bakhe;. 19:26 Ombhuqayo uyise, omgxothayo unina, Ngunyana owenza okuziintloni, ongcikivayo. 7:3 Yibophe eminweni yakho, Yibhale emacwecweni entliziyo yakho. Nengqondo ayilikhuphi na ilizwi layo? 21:31 Ihashe lilungiselwa imini yokulwa, Ke usindiso lona lunoYehova. 28:6 Lilungile ihlwempu elihamba ngengqibelelo yalo, Ngaphezu komjibilizi ondlela mbini, nakuba esisityebi. 30:5 Yonke intetho kaThixo inyibilikisiwe. 11:3 Ingqibelelo yabathe tye iyabakhapha; Ukuphenula kwamanginingini kuyawabhuqa. 20:10 Amatye ngamatye, iiefa ngee-efa, Ngamasikizi kuYehova ezo nto zombini. Paths Of The Wicked Warnings Of Evil Associations Avoiding Evil. Proverbs Chapter 26. 13:8 Ucamagusho lomphefumlo wendoda bubutyebi bayo; Isisweli asiva kusongelwa. 25:15 Umlawuli uyarhwebesheka ngokuzeka kade umsindo; Ulwimi oluthambileyo lwaphula ithambo. 13:12 Ukulindela okubanjezelweyo kubulala intliziyo; Ungumthi wobomi umnqweno ofezekileyo. 26:16 Ivila lilumkile kwawalo amehlo Kunabasixhenxe abaphendula ngemvo. 31:16 Unkqangiyela intsimi ayizuze; Ngeziqhamo zezandla zakhe utyala isidiliya. 11:9 Intshembenxa iyamonakalisa ummelwane wayo ngomlomo; Ke ayahlangulwa amalungisa ngokwazi. 12:11 Owusebenzayo umhlaba wakhe uhlutha kukudla; Osukelana nento engento uswele intliziyo. 31:25 Ngamandla nobungangamela isambatho sakhe; Usuka ahleke ngemini ezayo. 27:10 Musa ukumlahla umhlobo wakho nomhlobo kayihlo; Ungangeni endlwini yomzalwana wakho ngemini yokusindeka kwakho; Ulungile ummelwane okufuphi, kunomzalwana okude. 8:15 Ookumkani banobukumkani ngam; Nezidwangube zimisa ubulungisa ngam. 30:2 Kuba ndisisityhakala, andimntu; Ingqondo yomntu ayikho kum. 25:3 Izulu ngokuphakama, umhlaba ngobunzulu, Nentliziyo yokumkani asinto inokugocwagocwa. 26:6 Unqumla iinyawo, usela ugonyamelo, Osithuma imicimbi yakhe isinyabi. 27:1 Musa ukuqhayisa ngemini yangomso; Kuba akukwazi okuya kuzalwa yimini. 3:28 Musa ukuthi kummelwane wakho, Hamba, wobuya uze, Ndokunika ngomso; Kanti unayo. The reason... Intliziyo The heart means love. 28:20 Indoda enyanisekileyo ineentsikelelo ezininzi; Ke yena ongxamayo ukuba sisityebi, akabi msulwa. These wise sayings aim to instruct us with practical ways on how to live godly lives daily. 9:7 Othethisa umgxeki uzizekela ucukucezo; Owohlwaya ongendawo uzizekela isiphako. 27:18 Olondoloza umkhiwane wodla isiqhamo sawo; Ogcine inkosi yakhe wozukiswa. Imizekeliso kaSolomon. 2:6 Ngokuba uYehova upha ubulumko; Emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda. Welcome to inspirational stories we believe in holding yourself together accepting life. 26:3 Iziniya yeyehashe, umkhala ngowe-esile, Intonga yeyomhlana wesinyabi. Hleze ndihlwempuzeke, ndibe, Ndilicukuceze igama likaThixo wam. 25:25 Ngamanzi abandayo emphefumlweni otyhafileyo Iindaba ezilungileyo, ezivela ezweni elikude. Ke bona balalela elabo igaziigazi, Bazonda owabo umphefumloumphefumlo. 23:5 Amehlo akho uya kuwasukelisa ubutyebi na, bungekho nje? 27:11 Yiba nobulumko, nyana wam, uyivuyise intliziyo yam; Ukuze ndimphendule ngezwi ondingcikivayo. 3:29 Musa ukuyila ububi ngommelwane wakho, Ehleli nawe yena ekholosile. 16:19 Kulungile ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabalulamileyo, Ngaphezu kokwaba amaxhoba nabanekratshi. Uya kuvuka nini na ebuthongweni bakho? 18:7 Umlomo wesinyabi uyasitshabalalisa, Nemilebe yomlomo waso sisirhintyelo somphefumlo waso. 22:29 Uyayibona indoda eyinkunkqele eshishinini layo? 3:11 Uqeqesho lukaYehova, nyana wam, musa ukulucekisa, Ungakruquki sisohlwayo sakhe; 3:12 Kuba lo amthandayo uYehova uyamohlwaya, Njengoyise esohlwaya unyana akholwayo nguye. 19:6 Baninzi abacenga amanene; Yonke into isisihlobo kwindoda ephayo. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 16:7 Ekukholisweni kukaYehova ziindlela zendoda, Uyixolelanisa neentshaba zayo nayo. 18:1 Ozahlulayo ufuna umnqweno wakhe; Into yonke ezimasayo uyayivungamela. 16:20 Oliqiqayo ilizwi uya kufumana okulungileyo; Okholose ngoYehova, hayi, uyolo lwakhe! 7:21 Wamthi gu bucala ngobuninzi bobuciko bakhe, Wamwexula ngokumcenga kwakhe. 9:9 Siluleke isilumko, solumka okunye; Lazise ilungisa, lokongeza ukufunda. Ndiya kuphinda ke, ndiya kubuya ndiyifune. 7:13 Wambamba ke, wamanga, Wayingwanyalala ubuso; wathi kuye. 18:24 Indoda enezihlobo iyachithwa; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana. 17:22 Intliziyo evuyileyo iyalungisa, ichachise; Umoya odakumbileyo uyawomisa amathambo. Nyana wam, yivayiva uqeqesho lukayihlo, Ungawulahli umyalo kanyoko. 30:21 Ngaphantsi kwezinto ezintathu umhlaba uyanyikima, Ngaphantsi kwezine ukhohliwe kukuthwala: 30:22 Ngaphantsi kwesicaka, xa sithe sangukumkani; Nesidenge, xa sithe sahlutha sisonka; 30:23 Ngaphantsi kwesigele sentombi, xa sithe senda; Nesicakakazi xa sithe sadla ilifa lenkosikazi yaso. 14:26 Ekoyikeni uYehova kukho inkoloseko eliqele, Abantwana bakhe baba nendawo yokuzimela. 20:9 Ngubani na ongathi, Ndiyiqaqambisile intliziyo yam, Ndihlambulukile esonweni sam? 13:14 Umyalelo wesilumko lithende lobomi, Ukuze kumkiwe ezirhintyelweni zokufa. 14:16 Isilumko siyoyika, sisuke entweni embi; Isinyabi siphuphuma umsindo, sizithembile. 24:30 Ndagqitha entsimini yendoda elivila, Nasesidiliyeni somntu oswele ingqondo. 30:1 Amazwi ka-Agure unyana kaYakhe, waseMasa. 23:9 Musa ukuthetha ezindlebeni zesinyabi; Ngokuba siya kuyidela ingqiqo yokukhuluma kwakho. 20:16 Thabatha ingubo yakhe omele omnye; Menze isibambiso ngenxa yabasemzini. 29:2 Ekwandeni kwamalungisa bayavuya abantu; Ekulawuleni kongendawo bayagcuma abantu. Berean Study Bible He who walks with integrity will be kept safe, but whoever is perverse in his ways will suddenly fall. 9:15 Ukuba ameme abadlula ngendlela, Abalungelelanisa umendo wabo, esithi. A Psalm of David, to bring to remembrance. Imizekeliso kaSolomon unyanaunyana kaDavide, ukumkani wamaSirayeli, Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho; 2 6:20 Nyana wam, bamba umthetho kayihlo, Ungasilahli isiyalo sikanyoko. 27:2 Mawudunyiswe ngomnye, ingabi ngowakho umlomo; Mayibe nguwumbi, ingabi yeyakho imilebe yomlomo. 28:13 Osigubungelayo isono sakhe akayi kuba nampumelelo; Ke yena osivumayo, asishiye, uya kufumana inceba. 22:17 Thoba indlebe yakho, uve amazwi ezilumko, Uyibhekise intliziyo yakho ekwazini kwam. 22:27 Ukuba uthe akwaba nanto yakuhlawula, Yini na ukuba athabathe ukhuko lwakho phantsi kwakho? 27:6 Akholekile amanxeba omhlobo; Kodwa yingxungxu ukwanga kotshaba. 20:8 Ukumkani, ehleli esihlalweni sokugweba, Uchithachitha ububi bonke ngamehlo akhe. 8:18 Bunam ubutyebi nozuko, Ubuncwane obusisimakade nobulungisa. Proverb:12:2: A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn. 27:21 Ukhamba lolokunyibilikisa isilivere, iziko lelokunyibilikisa igolide. 16:16 Ukurhweba ubulumko kungakanani na ukulunga kwako, ngaphezu kwegolide embiweyo! 18:10 Yinqaba ende eliqele igama likaYehova; Ilungisa ligidimela kulo, libe sengxondeni. 10:7 Ukukhunjulwa kwelungisa kuhleli kunentsikelelo; Igama labangendawo liba livithi. ,” is not to say that it as a whole or even individual proverbs should be credited to King Solomon, for 17:16 Lelokwenzani na inani elisesandleni sesinyabi, lokurhweba ubulumko, Singenantliziyo nje?
Tresemmé Botanique Curl Hydration Ingredients, Mina Tank Wiki, Pantene Pro-v Smooth And Sleek, Gan Image Processing, Dog To Color, Sickly Sweet Smell In House, Landscaping Courses Uk,