გაზიარება
UNM UNM

ეკონომიკა და დასაქმება

კეთილდღეობისკენ სწრაფვა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა და მისი რეალიზაცია მხოლოდ თავისუფალ გარემოშია შესაძლებელი. თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად, უნდა ჩამოაყალიბდეს ქვეყნის განვითარების ისეთ მოდელი, რომელიც თავისუფალი ეკონომიკური გარემოს შექმნას ეფუძნება.

ამ მოდელის პრინციპებია მცირე და ეფექტური მთავრობა, სტაბილური მაკრო-ეკონომიკური და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო, ფისკალური დისციპლინა, მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა, დაბალი გადასახადები, მიზნობრივი სოციალური პოლიტიკა სიღარიბის დასაძლევად.

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის  ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი მიზანი ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება, სამუშაო ადგილების შექმნა,  სიღარიბისა და უმუშევრობის დაძლევა, მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება და ყოველივე ამის შედეგად - მეტი კეთილდღეობის, განვითარებისა და სოციალური დაცულობის უზრუნველყოფაა საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის.

ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისთვის, ენმ კონკრეტულ ვადებში გადადგამს ქმედით ნაბიჯებს შემდეგი ოთხი მიმართულებით:

 • გადასახადების შემცირება;

 • ბიუროკრატიისა და მასზე გაწეული ხარჯის შემცირება;

 • ზედმეტ რეგულაციებზე უარის თქმა;

 • ბიზნესისა და ინვესტიციების დაცულობა.

გადასახადების შემცირების გზით ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა - მეტი ფული მოსახლეობას და მეწარმეებს, ნაკლები ჩინოვნიკებს და ბიუროკრატიას:

 • 2017 წელს ჩვენ შევამცირებთ საშემოსავლო გადასახადს 15%-მდე, ხოლო მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში - 10%-მდე. შედეგად, ბიზნესს მეტი ფული დარჩება ინვესტირებისა და სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და უკვე დასაქმებულთათვის ხელფასის გასაზრდელად;

 • 2017 წლის 1 იანვრამდე დავხვეწავთ განაწილებული მოგების გადასახადის ადმინისტრირებას და ოთხი წლის განმავლობაში შევამცირებთ მას 10%-მდე, რაც ბიზნესისთვის დამატებითი სტიმული იქნება განვითარების, ზრდისა და ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად;     

 • 2017 წელს ჩვენ 25%-ით შევამცირებთ სააქციზო განაკვეთს ნავთობპროდუქტებზე. ეს ნიშნავს დამატებით საბრუნავ საშუალებებს ბიზნესისთვის, ხოლო ხალხისათვის უფრო იაფ ნავთობპროდუქტებს. ასევე, ალოკოჰოლურ პროდუქციაზე დავწევთ სააქციზო განაკვეთს საშუალო ევროპულ მაჩვენებლამდე;

 • 2017 წლიდან ჩვენ გავაუქმებთ გადასახადს საპროცენტო შემოსავალზე, რაც დამატებით შეღავათს ნიშნავს იმ მოქალაქეებისათვის, ვისაც აქვს დანაზოგი და მასზე მიღებული სარგებლით ავსებს ოჯახის ბიუჯეტს;

 • 2017 წელს ჩვენ გავაუქმებთ უძრავი ქონების გასხვისებისას ფიზიკური პირების გადასახადისგან გათავისუფლებისთვის ამ ქონების ფლობის მინიმალურ, ორწლიან პერიოდს, ხოლო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის ექვსთვიან პერიოდს. შედეგად, ათეულ ათასობით ფიზიკურ პირს შეუმსუბუქდება საგადასახადო ტვირთი. ბინების, მიწის ნაკვეთების, ავტომობილების და სხვა აქტივების გასხვისებისას ამ საქმიანობაში ჩართულ მოქალაქეებს აღარ შეეხებათ ზედმეტი ბარიერები და გადასახადები;

2017 წლის 1 იანვრიდან ჩვენ ფიზიკური პირისათვის მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭებისათვის დადგენილი წლიური ბრუნვის მოცულობის ზედა ზღვარს ავწევთ 30 000 ლარიდან 90 000 ლარამდე, რაც საშუალებას მისცემს დამატებით ათი ათასობით ადამიანს, ისარგებლოს ამ შეღავათიანი საგადასახადო სტატუსით; 90 000 ლარამდე წლიური ბრუნვის (ანუ დღეში საშუალოდ 250 ლარამდე) ინდმეწარმის ბიზნესი მიკრობიზნესად ჩაითვლება და შესაბამისად, არ დაიბეგრება;

ჩვენ 2017 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკური პირისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებისათვის დადგენილი წლიური ბრუნვის მოცულობის ზედა ზღვარს ავწევთ 100 000 ლარიდან 200 000 ლარამდე. შედეგად, მცირე ბიზნესით დაკავებული ათასობით ფიზიკური პირისთვის საგადასახადო-ადმინისტრირების ტვირთი შემცირდება; 200 000 ლარის წლიური ბრუნვის (ანუ დღეში საშიალოდ 550 ლარამდე)  ბიზნესი მცირე ბიზნესად ჩაითვლება და, შესაბამისად, შეღავათიანად დაიბეგრება;

ჩვენ 2017 წლის 1 იანვრიდან 100 000 ლარიდან 200 000 ლარამდე გავზრდით დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების წლიური ჯამური თანხის ზედა ზღვარს. ეს დღგ-სგან გაათავისუფლებს ათიათასობით იურიდიულ და ფიზიკურ პირს (მცირე ბიზნესს და ინდმეწარმეებს). ეს შეღავათი გავრცელდება იმ ადამიანებზეც, რომლებიც აქირავებენ კომერციულ და საბინაო ფართებს. დღგ-ს მხოლოდ 200 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე სუბიექტები გადაიხდიან;

 • 2017 წლის 1 იანვრიდან, საფოსტო გზავნილების მეშვეობით დაუბეგრავად საქონლის შემოტანის ზედა ზღვარი, 300 ლარის ნაცვლად, 1500 ლარი გახდება. ეს ასი ათასობით მოქალაქეს შესაძლებლობას მისცემს, დაუბეგრავად შეიძინოს მისთვის სასურველი საქონელი საზღვარგარეთ, მათ შორის, ინტერნეტის მეშვეობით; 1500 ლარამდე შენაძენი აღარ დაიბეგრება.

ამ საგადასახადო ინიციატივების შედეგად, 2017 წელსვე შეიქმნება არანაკლებ 45 000 ახალი სამუშაო ადგილისა, რაც ამდენივე ოჯახის, ანუ მინიმუმ 150 000 ადამიანის კეთილდღეობას გააუმჯობესებს.  მომდევნო წლებში კი, ბიზნესისა და მოქალაქეებისათვის ამ დამატებითი სახსრების დატოვების შედეგად, მოსალოდნელია ყოველწლიურად 30 000-მდე დამატებითი სამუშაო ადგილის შექმნა.    

2-3 წელიწადში საქართველო, ამ ნაბიჯების შედეგად, ერთ-ერთი გამორჩეული და მიმზიდველი ქვეყანა გახდება დაბალი და მარტივად ადმინისტრირებადი გადასახადების თვალსაზრისით!

სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, თავისთავად, ყოველ მოსახლეზე შემოსავლების ზრდას და ახალ სამუშაო ადგილების შექმნას ნიშნავს!

ამასთან, ეს ცვლილებები გამოათავისუფლებს მეტ საბიუჯეტო რესურსს ჩვენი გაჭირვებული თანამოქალაქეების დასახმარებლად!

გადასახადების შემცირების პარალელურად ჩვენ შევკვეცავთ ზედმეტ სახელმწიფო ბიუროკრატიასა და ხარჯებს. სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებულები ღირსეულ ანაზღაურებას მიიღებენ, მაგრამ უარს ვიტყვით ზედმეტ ბიუროკრატიულ ფუფუნებაზე.

 • 2017 წელს ჩვენ სახელმწიფო ბიუროკრატიისა და სხვა არაეფექტურ ხარჯებს  შევამცირებთ სულ მცირე ერთი მილიარდი ლარით;

 • ხარჯების ამ შემცირებას შეუქცევადი ხასიათი რომ მივცეთ, 2018 წლიდან საბიუჯეტო ხარჯების ზრდას შევზღუდავთ რეალური ეკონონომიკური ზრდის წლიური მაჩვენებლით;

 • „თავისუფლების აქტში“ ჩვენ შევიტანთ ცვლილებას, რომელიც 2019 წლიდან მთავრობის ხარჯების მოცულობას შეზღუდავს მშპ-ს 25%-ით. 2022 წლიდან ეს მაჩვენებელი მშპ-ს 20%-ით განისაზღვრება.

ეს ნაბიჯები უზრუნველყოფს სისტემურ მიდგომას და არ ატარებს “პიარულ”, კამპანიურ ხასიათს და არ არის ამაოდ ნაცადი (ან უბრალოდ დეკლარირებული) ე. წ. ,, ქამრების შემოჭერა“. შემცირდება საბიუჯეტო დეფიციტი და დაბალანსდება ბიუჯეტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მიმზიდველი მაკროეკონომიკური გარემოს შესაქმნელად.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე მიმართული ხარჯები - საგზაო ინფრასტრუქტურის (განსაკუთრებით სოფლების დამაკავშირებელი გზების), გაზისა და წყლის მიწოდებისა და სარწყავი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება - სამართლიანად და ეფექტურად იქნება გადამისამართებული რეგიონებში, მცირე ქალაქებსა და სოფლად მოსახლე ადამიანების ცხოვრების ხარისხისა და შრომის ნაყოფიერების გასაზრდელად.

ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშნებლობის დასრულება, რაც გაათავისუფლებს დაახლოებით 150 ჰექტარ მიწას ქალაქის განვითარებისათვის განტვირთავს თბილისს. ეს, თავის მხრივ, შედეგად მოიტანს ეკონომიკური აქტივობის ზრდას, ათასობით სამუშაო ადგილის შექმნას, მიმდებარე უბნების განვითარებას და საცხოვრებელი გარემოს მნიშვნმელოვან გაუმჯობესებას.

საქართველოსთვის ძლიერი სოფელი და სოფლის მეურნეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. სოფლის მეურნეობის განვითარება უნდა მოხდეს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების პარალელურად. ყველა ის სიკეთე და შეღავათი, რომელიც გათვალისწინებულია ჩვენი პროგრამით, თანაბრად შეეხება სოფლად მცხოვრებთ, რადგან ჩვენი მიზანია, რომ ყველა მოქალაქე აქტიურად იყოს ჩაბმული ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, აწარმოებდეს ისეთ პროდუქტს, რომელიც კონკურენტული იქნება შიდა და ევროპულ ბაზარზე.

ზემოთ ნახსენები ეკონომიკური და სოციალური ინიციატივები გააუმჯობესებს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის მატერიალურ მდგომარეობას და სოციალურ კეთილდღეობას. გარდა ამისა, შემდეგი ოთხი წლის განმავლობაში ჩვენ მოვიზიდავთ ევროკავშირის და სხვა საერთაშორისო გრანტებს სოფლის მეურნეობაში კონკრეტული პროექტების გასავითარებლად; მოვაწესრიგებთ მიწის კადასტრს.

ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა შეუძლებელია მეწარმეებისთვის  მეტი თავისუფალი სამოქმედო სივრცის მიცემის გარეშე, რაც, თავის მხრივ, რეგულაციების მნიშვნელოვან და შეუქცევად შემცირებას გულისხმობს!

 • ჩვენ შემოვიღებთ “ფილტრის პრინციპს” - ყველა ახალი რეგულაცია სავალდებულოდ გაივლის წინასწარ შეფასებას ბიზნესისა და სახელმწიფოს წარმომადგენლებისაგან გამჭვირვალობისა და ურთიერთდაბალანსების პრინციპით დაკომპლექტებული ორგანოს მიერ;

 • ჩვენ შემოვიღებთ „დასაბუთების ვალდებულების პრინციპს“, რომლის მიხედვით რეგულაცია, რომლის დასაბუთებასაც გონივრულ ვადაში ვერ შეძლებს შესაბამისი უწყება, დაექვემდებარება გაუქმებას;

 • ჩვენი ინიციატივით ამოქმედდება რეგულაციების „დაისის პრინციპი“ - 5 წლის შემდეგ ნებისმიერი რეგულაცია ავტომატურად გაუქმდება, თუკი ხელახალი განხილვის შემდეგ არ მოხდება მისი მოქმედების დასაბუთება და ვადის გაგრძელება;

 • ჩვენ ავამაღლებთ საგადასახადო დავების საბჭოს სამართლებრივ სტატუსს და მოვახდენთ მისი მუშაობის უფრო მკაფიო რეგლამენტაციას. შედეგად, თუ საჩივრის განხილვა არ მოხდა გონივრულ ვადაში, გადაწყვეტილება ავტომატურად მიიღება ბიზნესის სასარგებლოდ. საგადასახადო დავების საბჭოს ყველა გადაწყვეტილება გახდება საჯარო, კომერციული საიდუმლოების უფლების სათანადო დაცვით;

 • ჩვენ აღვადგენთ ალტერნატიულ საგადასახადო აუდიტს და ფიზიკური პირებისთვის გადახდით დეკლარირების შესაძლებლობას;

 • ჩვენ გადავხედავთ და, სადაც შესაძლებელია, გავაუქმებთ ყველა რეგულაციას, რომელიც საქართველოსთვის პირდაპირ სავალდებულო არ არის ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ღრმა და ყოვლისმომცველი და/ან სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით;

 • ჩვენი ინიციატივით გაუქმდება ქართულ ბაზარზე  დაშვების ნებისმიერი შეზღუდვა იმ პროდუქტებისა და სერვისებისთვის (მაგალითად, მშენებლობა, ფინანსური მომსახურება, ფარმაცია, სურსათი), რომლებიც აღიარებული, ლიცენზირებული, სერტიფიცირებულია ევროკავშირისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ქვეყნებში.

ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად ბიზნესი თავს დაცულად უნდა გრძნობდეს. ბიზნესს უნდა შეექმნას განვითარებისთვის სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემო. ამის საწინდარი კი საგადასახადო ადმინისტრირების განჭვრეტადობა, პროპორციულობა და მაქსიმალური გამარტივებაა.

 • 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩვენ მოვახდენთ სრულ საგადასახადო ამნისტიას;

 • ამნისტიის შემდეგ საგადასახადო მიზნებისთვის ხანდაზმულობის ვადას შევამცირებთ 3 წლამდე;

 • ჩვენი ინიციატივით, კანონმდებლობის დაცვით გადასახადების შემცირება არ ჩაითვლება გადასახადის გადახდისაგან თავის არიდებად;

 • ჩვენ მოვახდენთ 500 000 ლარამდე (დღეს არსებული 50 000 ლარის ნაცვლად) გადასახადებისგან თავის არიდების დეკრიმინალიზაციას. ასეთ შემთხვევებში დავა მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით წარიმართება;

 • ჩვენ შევცვლით საგადასახადო ინკასოსა და ნებისმიერი სახის ყადაღის დადების წესს მესაკუთრის სასარგებლოდ; ეს მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით  და დავალიანების პროპორციულად მოხდება. ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ საგადასახადო შემოწმების საფუძვლებისა და ვადების ეფექტური სასამართლო კონტროლი განხორციელდეს დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით;

 • ჩვენ მივცემთ საშუალებას ბიზნესს, სახელმწიფოსთან ნებისმიერი დავა, სურვილისამებრ, გადაიტანოს ერთ-ერთ აღიარებულ საერთაშორისო არბიტრაჟში (LCIA, AISCC, ICC, ICSID, HKIAC, ICA);

 • ჩვენ შემოვიღებთ პრინციპს, რომლის მიხედვით საგადასახადო დავის ბიზნესის სასარგებლოდ დასრულების შემთხვევაში სახელმწიფო ზარალს მყისიერად და სრულად აანაზღაურებს. დაგვიანების შემთხვევაში სახელმწიფოს ისეთივე საურავი დაეკისრება, როგორიც გადასახადის გადამხდელს სახელმწიფოსათვის დადგენილ ვადაში გადასახადის გადაუხდელობისათვის დაეკისრებოდა.

ბიზნესის თავისუფლებისა და დაცულობის თვალსაზრისით ჩვენ სრულად გვაქვს გაცნობიერებული ჩვენი, როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური გამოცდილება. დღეს, როცა საქართველოში ბიზნესის უდიდესი ნაწილი გამოსულია ჩრდილიდან და უმეტესწილად ლეგალური და კანონმორჩილია, სახელმწიფოს მხრიდან ე.წ. ,,მკაცრი ადმინისტრირება“ აფერხებს მეწარმეობის, განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას.

მხოლოდ სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ლიბერალური და თანამშრომლობითი ურთიერთდამოკიდებულება მოგვცემს სწრაფ ზრდას. ახალ სამუშაო ადგილებს სწორედ ასეთი - საგადასახადო ტვირთისგან და ადმინისტრაციული წნეხისგან თავისუფალი და დაცული ბიზნესი შექმნის.